PRÁVNÍ DOLOŽKA

Obecně

Podmínky této právní doložky se vztahují pouze na tyto internetové stránky (obsah hostovaný na doméně www.michalmachacek.com, včetně veškerých možných subdomén) vlastníka stránek, kterým je Michal Macháček se sídlem na adrese Vykáň 55, 289 15  Vykáň, Středočeský kraj, Česká republika, registrované u Živnostenského úřadu pod IČ 02293773 (dále jen "vlastník stránek").

Přečtěte si, prosím, právní doložku pečlivě.

Vstupem na tyto internetové stránky anebo využitím informací obsažených na těchto stránkách, popřípadě zprostředkovaných těmito stránkami, jste vázáni touto právní doložkou. V případě konfliktu mezi podmínkami určitého produktu či služby nabízených vlastníkem stránek a touto právní doložkou platí podmínky daného produktu či služby. V případě, že ze zněním této Právní doložky nesouhlasíte, okamžitě tyto stránky opusťte. Setrváním na těchto stránkách projevujete bezvýhradný souhlas s jejím zněním.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách této internetové aplikace jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek této internetové aplikace (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

V takovém případě, že tyto stránky a/nebo stránky umístěné na subdoméně či subdoménách této domény obsahují možnost zaslání příspěvku, stává se tento příspěvek po jeho odeslání zcela a beze zbytku majetkem vlastníka stránek a přechází tak na něj bez jakýchkoli dalších podmínek a omezení veškerá autorská práva k odeslanému příspěvku. Příspěvkem se v tomto smyslu rozumí jakýkoli text, audiovizuální dílo, počítačový program a nebo jakýkoliv datový obsah, který lze zaslat po síti internet. Vlastník stránek je oprávněn, dle vlastního uvážení, zveřejnit takový příspěvek a to včetně plného jména a příjmení jeho původního autora, tak jak je vlastníku stránek znám.

Zasláním příspěvku dle předchozího odstavce se rozumí i zaslání pomocí elektronické pošty.

Veškerá autorská práva k výše popsaným příspěvkům odeslaných jakoukoliv aplikací, která je provozována na této doméně a/nebo subdoméně či subdoménách této domény zůstávají ve vlastnictví vlastníka stránek i po jejich odeslání.

Toto ustanovení se vztahuje i na zaslání pomocí elektronické pošty.

V případě, že stránky umožňují zřídit uživateli tzv. "zákaznický účet" či jinou část stránek chráněnou heslem nebo jiným způsobem, má vlastník stránek kdykoliv právo bez udání důvodu zablokovat uživateli přístup do takové části stránek a nebo tuto část bez náhrady zrušit.

Odpovědnost a informace

Vlastník stránek upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Vlastník stránek může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

  • Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
  • Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného serveru.
  • Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.

Odkazy na servery třetích stran

Jakékoli odkazy směřující mimo rámec webu www.zemniprace-hotovec.cz jsou poskytovány jako doplněk a jsou mimo naši kontrolu. Neneseme odpovědnost za obsah žádného odkazovaného webu, ať již odkazovaného v textu nebo formou obrázku, banneru či videa ani za jejich dostupnost, změny či aktualizace.

Garance a záruky

Vlastník stránek nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Vlastník stránek neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jeho obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách vlastníka stránek nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od vlastníka stránek v písemné podobě (nikoliv v elektronické formě) poté, co ho v případě pochybností kontaktoval.

V Choťánkách dne 20. 5. 2023